s.

Քաղթնատն գոլ. թլուատութիւն.

Որ առ քաղթնատեան թոթովէին, ստէպ կրթութիւն զկաղ լեզու նոցա էած յուղղութիւն. (Ոսկ. մ. ՟Ա. 17։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif քաղթնատութիւն քաղթնատութիւնք
accusatif քաղթնատութիւն քաղթնատութիւնս
génitif քաղթնատութեան քաղթնատութեանց
locatif քաղթնատութեան քաղթնատութիւնս
datif քաղթնատութեան քաղթնատութեանց
ablatif քաղթնատութենէ քաղթնատութեանց
instrumental քաղթնատութեամբ քաղթնատութեամբք