adv.

in Chaldean.

adv.

ՔԱՂԴԷԱՐԷՆ ՔԱՂԴԵԷՐԷՆ. եւս եւ ՔԱՂԴԷԱՑԵՐԷՆ. χαλδαϊκῶς, -κός chaldaice, -cus. Քաղդէական լեզուաւ, գրով. եւ Քաղդէական.

Քաղդէարէն՝ սառա, եւ հայերէն ծաղր. (Փիլ. իմաստն. եւ Փիլ. լին.։)

Որ քաղդէացերէն թաղատթայ անուանի. (Եւս. քր. ՟Ա։)

Քաղդէարէն՝ յունարէն դպրութեամբ Յհ. (կթ.։)