s.

cf. Փուտ;
— ոսկերաց, caries, cariosity;
— տնկոց, brown rust, cariosity.

cf. ՓՈՒՏ. գ. (լծ. լտ. փուդռիտօ ). σῆψις, σηπεδών, ἁπόσηψις, σηπρότης putredo, putrefactio.

Ասեմ զոչ ըստ փտութեան եղելոցն. վասն զի զնոցայն փոխանորդութիւն դարձեալ այլ փտութիւն պահէ։ Փտութիւն նեխութեան ցաւոցս։ զթարախն, զբորբոսն եւ զփտութիւնն. (Նիւս. բն. ՟Բ։ Նար. ՟Խ՟Ը։ Գէ. ես.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif փտութիւն փտութիւնք
accusatif փտութիւն փտութիւնս
génitif փտութեան փտութեանց
locatif փտութեան փտութիւնս
datif փտութեան փտութեանց
ablatif փտութենէ փտութեանց
instrumental փտութեամբ փտութեամբք
Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Անփտութիւն, ութեան

Voir tout