s.

ՓՌԱՆՔ կամ ՓՌԱՆԿ. (լտ. իտ. ֆռանգուս, ֆռանգօ ). francus, franco. Այսինքն Ազատ. Անուն հին ազգի գերմանացւոց ի սահմանակցութենէ սուեվիոյ եւ սաքսոնիոյ, որք անցեալ ընդ հռենոս դետ՝ կալան զգաղղիա. ուստի եւ գաղղիացիք ռամկօրէն կոչեցան ֆռանչէ՛զէ, քրանսըզ, ֆրանկսզ.

Գաղղիա ունի քաղաքս եւ ազգս բազումս, եւ հզօր ազգն փռանկաց. (Խոր. աշխարհ.։)

Լայնաբար ասի ի մեզ զլատինացւոց առհասարակ.

Ազգն հռովմայեցւոց, որ անուանին փռանգ. (Ճ. ՟Բ.։)

Ըստ ձերոց ազդաց (յունաց), եւ փռանկաց. (Շ. թղթ.։)

Փռանգք կտաւիս զգենուն. (Լմբ. պտրգ.։) (Ա՛յլ եւ ՓՐԱՆԳ՝ որպէս փռիւգացի։)