va.

to render less, to make smaller, to shorten, to lessen, to decrease, to diminish;
to extenuate.

ն.

μικρύνω, σμικρύνω parvum reddo, imminuo καταλύω tollo. Փոքրիկ առնել կամ կացուցանել. փոքրկացուցանել. նուաստացուցանել. նուազեցուցանել. կարճել. պզտըկցնել.

Կարիք տկարութեան մարդկութեանս փոքրկացուցին զմեծատար մեծութիւն. (Վեցօր. ՟Զ։)

Որ առնիցէ, եւ այլոց ոչ ուսուցանիցէ, զփառսն փոքրկացուցանէ. (Երզն. մտթ.։)

Սովորութեամբ զարմանս փոքրկացուցանեմք։ Սովորութիւն փոքրկացուցանէ զզարմանսն. (Ոսկ. ես.։)

Որքան յաճախեաց զպատիւ մեծատանն, այնքան փոքրկացոյց զպատիւ աղքատին։ Որքան փոքրկացոյց զառաջին զախտաւոր ծնունդ, այնքան առաւել բիւրապատիկ բարձրացոյց ծնունդ. (Սարգ. յկ. ՟Զ. Սարգ. ՟ա. պետ. ՟Գ։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
1

Voix Active

Indicatif
Présent
ես փոքրկացուցանեմ
դու փոքրկացուցանես
նա փոքրկացուցանէ
մեք փոքրկացուցանեմք
դուք փոքրկացուցանէք
նոքա փոքրկացուցանեն
Imparfait
ես փոքրկացուցանեի
դու փոքրկացուցանեիր
նա փոքրկացուցանէր
մեք փոքրկացուցանեաք
դուք փոքրկացուցանեիք
նոքա փոքրկացուցանեին
Aoriste
ես փոքրկացուցի
դու փոքրկացուցեր
նա փոքրկացոյց
մեք փոքրկացուցաք
դուք փոքրկացուցէք
նոքա փոքրկացուցին
Subjonctif
Présent
ես փոքրկացուցանիցեմ
դու փոքրկացուցանիցես
նա փոքրկացուցանիցէ
մեք փոքրկացուցանիցեմք
դուք փոքրկացուցանիցէք
նոքա փոքրկացուցանիցեն
Aoriste
ես փոքրկացուցից
դու փոքրկացուսցես
նա փոքրկացուսցէ
մեք փոքրկացուսցուք
դուք փոքրկացուսցջիք
նոքա փոքրկացուսցեն
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ փոքրկացուցաներ
դուք մի՛ փոքրկացուցանէք
Impératif
դու փոքրկացո՛
դուք փոքրկացուցէ՛ք
Exhortatif (thème du présent)
դու փոքրկացուցանիջիր
դուք փոքրկացուցանիջիք
Exhortatif (thème du passé)
դու փոքրկացուսջի՛ր
դուք փոքրկացուսջի՛ք