adj.

Որ ինչ յորգոր լզինի ի փոյթ. յորդորամիտ.

Ինքնակամ յորդորմամբ գտող եղեալ այսպիսի փութայորդոր մարտի եւ ճգնութեան. (Աթ. կամ Նիւս. ստեփ.։)