s.

forum.

s.

Բառ լտ. ֆօռում յորմէ յն. ֆօ՛ռօն. forum φόρον . Հրապարակ. մեյտան.

Եդ ցնա ի փորոնին (կամ փառոնին ) ներքոյ ռեանն. (Խոր. ՟Բ. 85։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Եմիփորոն, ի, աւ

Ոմոփորոն

Voir tout