prep.

instead of, in the place of, for;
cf. Փոխանորդ.

adj. s.

cf. ՓՈԽԱՆՈՐԴ, եւ ՓՈԽԱՆԱԿ. վեքիլ.

Միթէ փոխա՞ն (կամ փոխանա՞կ) Աստուծոյ իցեմ ես. (Ծն. ՟Լ. 2.) (ուր ըստ յն. ἁνθpro. իբր ընդ. ի տեղի)։

Պետրոս եւ Պօղոս՝ Քրիստոսի փոխանքն՝ այսօր եկեալ են հիւր ի ժողովուրդս մեր. (Շ. տաղ.։)

Ո՛ղջ լեր փոխան Յիսուսի։ Որ ստէ Աստուծոյ, եւ փոխանի նորա։ Զփոխան Յիսուսի։ Փոխանին Յիսուսի։ Փոխանիդ իւր. (Մագ.։)

Եպիսկոպոսն՝ որ է փոխան Քրիստոսի՝ առաջնորդ հոգւոց։ ԶՔրիստոսի փոխան լինել։ Քեզ տայ զքաջալերութիւնս, ո՛վ Յիսուսի փոխան. (Լմբ. պտրգ. եւ Լմբ. ատ.։)

նխ.

ՓՈԽԱՆ. նխ. ἁντί, ἁνθpro, vice. Փոխանակ. ընդ. տեղը.

Փոխան գառինն ինքն գոլով։ Փոխան սիրոյ զնա մատնելով։ Փոխան գառանցն օրինակին։ Սրբափայլ պճնեալ զարդուն՝ զոր զգեցուցեր ահարովնի, փոխան՝ պսակ ի փշոց եդին։ Ընկալ փոխան յոբայ ջանին. (Շար.։ եւ Յիսուս որդի.։)

Մեր փոխան միշտ պատարագի (գլուխն մեր ). (Լմբ. պտրգ.։)

Փոխան որոյ.. . ընկալտք. (Խոսր.։)

Փոխան ձեր ի խաչ բեւեռիմ. (Տաղ.։)

Ես քո փոխան (կամ փոխանակ ) եղից. (Փիլիմ. 20։) յն. շահաւորիմ. այսինքն ի քո պտուղ վայելեցից. զի եւ ոնեսիմոս նշանակէ շահեկան, օգտակար։

adv.

(առանց խնդրոյ. )

Փոխան հայցեմ.. . Փոխան պաղատիմ։ Փոխան աղաչեմ. (Խոսր.։ Երզն. լս.։)

Զգործըս բարեաց՝ փոխան առնուն, թէ ոչ զշնորհս աւազանին։ Եւ ոչ ետու փոխ աղքատին, որոց փոխան տալ ոչ ունին. (Յիսուս որդի.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Անփոխան

Անփոխանակելի

Անփոխանորդ

Երեսփոխան, աց

Փոխանագիր

Փոխանակ

Փոխանակ, ի

Փոխանակաբանեմ, եցի

Փոխանակաբար

Փոխանակագիր, գրոյ

Փոխանակալ

Փոխանակավարձութիւն, ութեան

Փոխանակատուութիւն, ութեան

Փոխանակեմ, եցի

Փոխանակութիւն, ութեան

Փոխանկիւն, կեան

Փոխանորդ, աց

Փոխանորդեմ, եցի

Փոխանորդութիւն, ութեան

Փոխանուն

Voir tout