adj.

producing thorns, spiniferous.

adj.

Ուր բուսեալ իցեն կամ բուսանին փուշք. փշաբեր.

Նստաւ ի տօթոյ ի փշաբոյս ինչ տեղւոջ. (Վրք. հց. ՟Ը։)

Փշաբոյս արարաք ոչ միայն զերկիր, այլ եւ զմարմինս, եւ զհոգի առաւել քան զմարմին. (Եղիշ. ի չրչր. եւ Եղիշ. ի խաչել.։)

Զփշաբոյս (կամ զփշաբեր ) մարմին լցո շնորհօք, զարգացո եւ պտղաբերութիւն փախարկեա. (Եփր. աղ.։)