s.

opening, cleft, aperture, chasm.

s.

κεχηνώς hinicus. Փեռեկելն, իլն. բացուած. պատառուած.

Որպէս թէ ընդ սակաւ ինչ փեռեկումն ծերպից նշոյլք երեւեսցին. (Եզնիկ.։)

Զեկեղեցւոյ խորհրդոյ փեռեկումն. (Ճ. ՟Գ.։)

Շաղկապ է բառ, որ շաղկապէ զտրամախոհութիւն ոճով, եւ զմեկնութեան փեռեկումն յայտնէ (յն. լնու)։ Տրոհութիւն ասէ զփեռեկումն եւ զորոշումն բանիցն եւ տանց յնթերցողութեանն. (Թր. քեր.։ Երզն. քեր.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif փեռեկումն փեռեկմունք
accusatif փեռեկումն փեռեկմունս
génitif փեռեկման փեռեկմանց
locatif փեռեկման փեռեկմունս
datif փեռեկման փեռեկմանց
ablatif փեռեկմանէ փեռեկմանց
instrumental փեռեկմամբ փեռեկմամբք