va.

to bark, to peel, to pare;
— զընկոյզ, to shell nuts.

ն.

ՓԵՃՈԿԵՄ որ եւ ՓՈՃՈԿԵԼ. Հանել զփեճեկն ի բաց՝ ծեծելով կամ ջախելով.

Զի՞նչ անաքսարքոս. զոր նիկսկրիսն կիպրացւոց. գոռոզն իբր հատս ցորենոյ եւ կամ գարւոյ փեճոկել հրամայեաց. (Փիլ. նխ. ՟բ.։)