va.

cf. Փայլատակեմ;
կայծակունս յաչաց —, to flash fire from the eyes.

ՓԱՅԼԱՏԱԿԵՄ ՓԱՅԼԱՏԱԿԵՑՈՒՑԱՆԵՄ. ἁστράπτω fulguro, corusco, emitto fulgura. Ցայտեցուցանել զփայլեցուցանել. հանել զփայլակն. ծագել. փայլեցուցանել.

Փայլատակեա՛ (կամ փայլեա՛) զփայլատակունս քո։ Փայլատակեցին ի ձեզ զլոյս եւ զհուր. (Սղ. ՟Ճ՟Խ՟Գ. 6։ Ագաթ.։)

Փայլատակեցոյց զփայլատակունս։ Սաստիկ կայծակունս յաչաց փայլատակեցուցանիցեն. (՟Բ. Թագ. ՟Ի՟Բ. 15։ Իմ. ՟Ժ՟Ա. 19։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
1

Voix Active

Indicatif
Présent
ես փայլատակեցուցանեմ
դու փայլատակեցուցանես
նա փայլատակեցուցանէ
մեք փայլատակեցուցանեմք
դուք փայլատակեցուցանէք
նոքա փայլատակեցուցանեն
Imparfait
ես փայլատակեցուցանեի
դու փայլատակեցուցանեիր
նա փայլատակեցուցանէր
մեք փայլատակեցուցանեաք
դուք փայլատակեցուցանեիք
նոքա փայլատակեցուցանեին
Aoriste
ես փայլատակեցուցի
դու փայլատակեցուցեր
նա փայլատակեցոյց
մեք փայլատակեցուցաք
դուք փայլատակեցուցէք
նոքա փայլատակեցուցին
Subjonctif
Présent
ես փայլատակեցուցանիցեմ
դու փայլատակեցուցանիցես
նա փայլատակեցուցանիցէ
մեք փայլատակեցուցանիցեմք
դուք փայլատակեցուցանիցէք
նոքա փայլատակեցուցանիցեն
Aoriste
ես փայլատակեցուցից
դու փայլատակեցուսցես
նա փայլատակեցուսցէ
մեք փայլատակեցուսցուք
դուք փայլատակեցուսցջիք
նոքա փայլատակեցուսցեն
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ փայլատակեցուցաներ
դուք մի՛ փայլատակեցուցանէք
Impératif
դու փայլատակեցո՛
դուք փայլատակեցուցէ՛ք
Exhortatif (thème du présent)
դու փայլատակեցուցանիջիր
դուք փայլատակեցուցանիջիք
Exhortatif (thème du passé)
դու փայլատակեցուսջի՛ր
դուք փայլատակեցուսջի՛ք