adj.

resembling a flash of lightning, flashing, flaring.

adj.

Որոյ տեսիլն է իբրեւ զփայլակն. փայլակնացեալ դիմօք.

Երեսք հօրն պամբոյի պայծառացան իբրեւ զփայլակն. եւ նոյն շնորհաց հաղորդք էին հայրն սիլովանէ, եւ սիսոյի՝ արք փայլակնատեսիլք. (Վրք. հց. ՟Ի՟Ա։)