va.

to cause to flash or flare.

ն.

ՓԱՅԼԱԿԵՑՈՒՑԱՆԵԼ. Փայլեցուցանել իբրեւ զփայլակն. ծագել.

Իբրեւ ճառագայթս իմն փայլակեցուցեալ. (Փիլ. լին.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
1

Voix Active

Indicatif
Présent
ես փայլակեցուցանեմ
դու փայլակեցուցանես
նա փայլակեցուցանէ
մեք փայլակեցուցանեմք
դուք փայլակեցուցանէք
նոքա փայլակեցուցանեն
Imparfait
ես փայլակեցուցանեի
դու փայլակեցուցանեիր
նա փայլակեցուցանէր
մեք փայլակեցուցանեաք
դուք փայլակեցուցանեիք
նոքա փայլակեցուցանեին
Aoriste
ես փայլակեցուցի
դու փայլակեցուցեր
նա փայլակեցոյց
մեք փայլակեցուցաք
դուք փայլակեցուցէք
նոքա փայլակեցուցին
Subjonctif
Présent
ես փայլակեցուցանիցեմ
դու փայլակեցուցանիցես
նա փայլակեցուցանիցէ
մեք փայլակեցուցանիցեմք
դուք փայլակեցուցանիցէք
նոքա փայլակեցուցանիցեն
Aoriste
ես փայլակեցուցից
դու փայլակեցուսցես
նա փայլակեցուսցէ
մեք փայլակեցուսցուք
դուք փայլակեցուսցջիք
նոքա փայլակեցուսցեն
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ փայլակեցուցաներ
դուք մի՛ փայլակեցուցանէք
Impératif
դու փայլակեցո՛
դուք փայլակեցուցէ՛ք
Exhortatif (thème du présent)
դու փայլակեցուցանիջիր
դուք փայլակեցուցանիջիք
Exhortatif (thème du passé)
դու փայլակեցուսջի՛ր
դուք փայլակեցուսջի՛ք