s.

fastening, lock, padlock;
stick;

adj.

shut;
— արկանել, to lock, to padlock, to latch, to bolt, to shut.

s.

κλεῖθρον, κλείς claustrum, repagulum, sera, clavis. եւ բայիւ σφηνόω obstruo, obsero. Արմատ Փակելոյ. որպէս Փակումն. մանաւանդ՝ Գործի փակելոյ, փակաղակ. փակոց. փականք. փակարան. աղխ.

Կալցեն զդրունսն, եւ փակ արկեալ (յն. աղխեալ) պնդեսցեն զնոսա։ Կանգնեցին զդրունս եւ զփակս եւ զնիգս նորա. (Նեեմ. ՟Է. 3։ ՟Գ. 14։)

Ի ներքո ի տանն գտաւ, եւ զփակ տանն ոչ ընկէց ի բաց։ Շղթայքն լուծան, եւ փակքն կոտորեցան։ Զդուռն ճաշակման այդպիսի փակով պնդեմք։ Զփակ իրաւանց բացեալ։ Պա՛րտ է մեզ փակ, եւ դուռն բերանոց. (Ոսկ. նոր կիր.։ Ճ. ՟Բ.։ Լմբ. պտրգ. եւ Լմբ. սղ.։ Բրսղ. մրկ.։)

Կացեալ ի մէջ աշակերտացն դրօքն փակելովք, եւ կնիք եւ փակ դրանն անքակ մնաց. (Պիտառ.։)

Աղջկունքն փակեցին ի դուրս կոյս յելանելն, զբանալին առընթեր փակին եդեալ, որ դիւրին էր առնուլ արտաքուստ ի դառնալն. (ծերք առին զայն յինքեանս. Վրդն. դան.։)

Դրունս դնիցես, եւ փակս եւ նիգս արկանիցես։ Այսպէս արգելեալք ընդ փակով՝ թարգմանեցին զամենայն կտակարանս։ Շարեցան յիրար յիրար որպէս յոսւոյ հիւսեալ, եւ փակք ամենայն (այսինքն աղխք կամ օղք) զմի պայծառութիւն փայլեցին՝ յստակեալ ի հրոյ եւ ի ջրոյ. (Ոսկ. մ. ՟Ա. 12։ ՃՃ.։ Թէոփիլ. ՟խ. մկ.։)

Ոչ փոյթ ինչ է նմա զփակաց եւ աղխից. (Եփր. պհ.)

Ոչ պէտք են նմա փակաղք աղխից։ (Մանդ.)

Զմարդասիրութեան դրացի փակ յոյժ ի բաց մղէ (այսինքն փակարան կամ փակումն). (Խոսր.։)

Ընդդէմ անժամ աղաչողիս՝ մի՛ պատճառեր ըզդրանց փակին (այսինքն փակման, կամ փակ գոլոյ). (Յիսուս որդի.։)

Ոչ է պարտ ծածկել ճշմարտութեանն, եւ ընդ փակամբ լինել լուսոյ. (Կաղանկտ.։)

adj.

ՓԱ՛Կ ա. Փակեալ. փակած, գոց.

Գուցէ փա՛կ իցէ դուռնն, եւ մնայցէք ամօթալից արտաքոյ. (Փարպ.։)

Իսկ զկապեալս՝ որ է ի փակ, (այսինքն փակած, կամ ընդ փակօք), արձակեսցէ տէր ընդարձակ. (Շ. եդես.։)

s.

Որպէս Բակուղ. գաւազան. (լտ. պագուլուս. յն. վոգդիռիս ).

Ունէր աղաբաղովն, եւ փոքր մախաղ՝ բաբելոնացի փակովք. (Վրք. հց. ձ.) (որ եւ այլուր ասի՝ ցուպ բաբելոնացի)։

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Ամրափակ

Ամրափակեմ, եցի

Անչափակցութիւն, ութեան

Անպարփակ

Անվայրափակ

Անփակ

Առագաստափակ

Ասպարափակ

Դժուարափակ

Դռնափակ, աց

Եռանկիւնաչափական

Երկրաչափական

Երկրապարփակ

Զուարակափակ

Զուարափակ

Թեւապարփակ

Լսելափակ

Խափական լինել սրտի

Խոնաւաչափական

Խուսափական

Voir tout