s.

cf. Փախուստ.

cf. ՓԱԽՈՒՍՏ.

Որպէս զի կշտամբեալ յանդիմանեսցի փախչութիւն նորա. (Եփր. համաբ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif փախչութիւն փախչութիւնք
accusatif փախչութիւն փախչութիւնս
génitif փախչութեան փախչութեանց
locatif փախչութեան փախչութիւնս
datif փախչութեան փախչութեանց
ablatif փախչութենէ փախչութեանց
instrumental փախչութեամբ փախչութեամբք