va.

cf. Փաթաթեմ.

cf. ՓԱԹԱԹԵՄ կամ ՓԱԹԱԴԵՄ. Փաթութել. պատտել. ծածկել շուրջանակի. փաթթել. պըլլել.

Ընդէ՞ր փաթաթեցեր զձեռն քո. (Վրք. հց. ՟Ե։)

Զամոնի թիկանոցն փաթադեալ ընդ պարանոցն. (Վրք. ոսկ.) (ուր նոր ձեռ. եւ տպ. ունին,

Զամոնի զարկանելիսն պարաւանդեալ։