vn.

to become cold, to grow cool, chilly;
to be seized with cold, to catch cold;

fig.

to become lukewarm, to grow cool;
to talk nonsense, to prate

չ.

ψυχόομαι frigefio, frigesco. որ եւ ՑՐՏԱԼ. Պակասիլ ի ջերմութենէ. եւ Կրել կամ զգալ զցուրտ. մրսիլ. պաղիլ. մսիլ, պաղիլ.

Ներհական է ջեռնուլն ցրտանալոյն։ Ոչ քաղցեաւ, եւ ոչ ծարաւեցաւ, եւ ոչ ցրտացաւ։ Ի բաց եկաց ի լուսոյ, եւ ցրտացաւ ի ջերմութենէն։ Զցրտանալն ի հեշտ ցանկութեանց աստի. (Արիստ. ստորոգ.։ Ճ. ՟Զ.։ Շ. բարձր.։ Վրդն. ծն.։)

Ցրտանայ ձմերայնի (արեգակն կամ օդն), եւ սառուցանէ զամենայն բոյսս. (Եղիշ. ՟Ը։)

ՑՐՏԱՆԱԼ. իսր Անհամանալ. ցուրտ բանսխօսել. անիմաստ գտանիլ.

Եթէ յերկինս պահեցաւ ժառանգութիւն հաւատացելոցն, ցրտանան ոմանք՝ կարծիս ունելով ի ներքին Երուսաղէմ վայելել, եւ հազարամեայ փափկութեամբ զբօսնուլ. (Շ. ՟ա. պ. ՟Դ։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
1

Voix Médio-Passive

Indicatif
Présent
ես ցրտանամ
դու ցրտանաս
նա ցրտանայ
մեք ցրտանամք
դուք ցրտանայք
նոքա ցրտանան
Imparfait
ես ցրտանայի
դու ցրտանայիր
նա ցրտանայր
մեք ցրտանայաք
դուք ցրտանայիք
նոքա ցրտանային
Aoriste
ես ցրտացայ
դու ցրտացար
նա ցրտացաւ
մեք ցրտացաք
դուք ցրտացայք
նոքա ցրտացան
Subjonctif
Présent
ես ցրտանայցեմ
դու ցրտանայցես
նա ցրտանայցէ
մեք ցրտանայցեմք
դուք ցրտանայցէք
նոքա ցրտանայցեն
Aoriste
ես ցրտացայց
դու ցրտասցիս
նա ցրտասցի
մեք ցրտասցուք
դուք ցրտասջիք
նոքա ցրտասցին
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ ցրտանար
դուք մի՛ ցրտանայք
Impératif
դու ցրտացի՛ր
դուք ցրտացարո՛ւք
Exhortatif (thème du passé)
դու ցրտասջի՛ր
դուք ցրտասջի՛ք