cf. Ցոլք, — ցոլալ, to sheen.

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Ցոլակ, կայ

Ցոլական

Ցոլամ

Ցոլանամ, ացայ

Ցոլացիկ

Ցոլացումն, ման

Ցոլացուցանեմ, ուցի

Ցոլացուցիչ

Ցոլեմ, եցի

Ցոլումն, ման

Ցոլք

Voir tout