s.

love of festivals.

s.

Տօնասէրն գոլ. սէր տօնից եւ տօնախմբութեանց.

Զտօնասիրութեան միշտ զհետ երթիցուք. (Խոսր.։)

Նահատակք ի մէջ նահատակաց երեւիցիմք մաքրութեամբն եւ տօնասիրութեամբն. (Սարկ. լս.։)

Յայագս առաւելագոյն փառս վարկանելոյ տօնասիրութեամբ. (Կամրջ.։)

Պարտիմք շնորհակալուք լինել տօնասիրութեամբ ... Տօնասիրութիւն տօնասիրաց. (եւ այլն. Երզն. լս.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif տօնասիրութիւն տօնասիրութիւնք
accusatif տօնասիրութիւն տօնասիրութիւնս
génitif տօնասիրութեան տօնասիրութեանց
locatif տօնասիրութեան տօնասիրութիւնս
datif տօնասիրութեան տօնասիրութեանց
ablatif տօնասիրութենէ տօնասիրութեանց
instrumental տօնասիրութեամբ տօնասիրութեամբք
Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Պաշտօնասիրութիւն, ութեան

Voir tout