adj. mar.

three-banked or benched;
— նաւ, three-benched galley, trireme.

adj. s.

Բառ յն. դրիի՛րիս. լտ. դռիռէմիս. τριήρης triremis. Նաւ երեքկարգեան թիովք կամ վարչօք. ցռկանաւ.

Փախեաւ տրիէր նաւաւն. (Եւս. քր. ՟Բ։)