s. zool.

screech-owl.

s.

Անուն թռչնոյ. (որոյ տուտն թերեւս է աղեղնաձեւ)

Փոխանակ քաղցրաձայնութեան երգոցն՝ այժմ բուէճք եւ տտաղեղունք դասագլուխք են. (Լաստ. ՟Ժ։)

cf. ՏԱՌԵՂՆ, ղունք։