adj.

desirous;
amorous.

adj.

վր. տռփիա՛լի. Ցանկացօղ, տենչօղ, եւ տռփոտ.

Ճշմարտութեանն պատուիրանաց եմք տռփօղք. (Պրպմ. ձ։)

Վերին իմաստութեանն տռփողքն. (Համամ առակ.։)

Շուրջ կացուցեր զտռփօղսն. (Վրք. հց. ՟Ժ՟Զ։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Հակատռփող

Voir tout