adv.

poorly, penuriously, in poverty.

adv.

Իբրեւ զտնանկ. աղքատաբար.

Որով (խանձաբրովք) ի ծննդեանն աւուր տնանկաբար վերասքօղեցաւ. (Նար. խչ.։)

Յաղքատէ ծնար դու տնանկաբար. (Գանձ.։)