vn.

to lose colour, to fade, to become wan, to grow pale.

ձ.

cf. ԱՅԼԱԳՈՒՆԻԼ.

Ըստ որում զարծաթոյ է տեսանել զնիւթ, որ այնքան զնշոյլս արեգականն ոչ կարէ տանել, որչափ աղտովն է տժգունեալ. (Լմբ. պտրգ.։)