va.

cf. Տեղում.

ներգործական բայ. չէզոքական բայ.

ներգործական բայ չէզոքական բայ ՏԵՂԱՄ եւ ՏԵՂԵԱՄ, ՏԵՂԵՄ եւ ՏԵՂՈՒՄ. βρέχω, ἑπιβρέχω, ὔω, ὐετίζω pluo, irrigo νίφω ningo. Տեղ տարափոյ կամ անձրեւ ածել. եւ հանգոյն անձրեւի թափել.

Չի եւս էր տեղացեալ տեառն աստուծոյ ի վերայ երկրի։ Եւ տէր տեղաց (կամ տեղեաց) ի սոդոմ եւ ի գոմոր ծծումբ եւ հուր ի տեառնէ յերկնից։ Եւ տեղաց (կամ տեղեաց) տէր կթարկուտ ի վերայ ամենայն երկրին եգիպտացւոց։ Տեղաց (կամ տեղեաց) ի նոսա մանանայ ի կերակուր։ Տեղեաց ի նոսա միս որպէս հող։ Ի մի քաղաք տեղացից, եւ ի միւս քաղաք ոչ տեղացից։ Ահա ես տեղացից ձեզ հաց յերկնից։ Ո՞ պատրաստեաց զհոսանս ... տեղեալ (այսինքն տեղալ) յերկիր.եւ այլն։

Առանց աշխատութեան յերկնից տեղեաց նոցա (զմանանայ). (Եփր. ծն.։)

Ինքն իսկ յինքենէ տեղեաց զկերակուր։ (Ոսկ.ի յհ. մկ.։)

Եւ նետս իբրեւ յամպոյ տեղէ ի խորհուրդս մարդկան. (Մանդ. ՟Ը։)

Զանձրեւ սաստիցն տեղացեալ առ մարդիկ. (Ագաթ.։)

Ճեմարանքն աղօթէին, Զեւ՛ս (այսինքն արամազդ) տեղա՛ ի մեզ փորձութիւն. (Սահմ. ՟Թ։)

Տեղաց ի մեզ զամպրոպ դառնութեան. (Յհ. կթ.)

որ եւ իբր կր. գրէ.

Զտառապանս տրտմութեան ամպրոպաց, որ տեղացաւ իսկ ի վերայ ժողովրդեան։

դիմազ. չ. ՏԵՂԱՅ, ան, աց կամ եաց, ացին. դիմազ. չ. Իջանել անձրեւի. գալ իբրեւ զանձրեւ.

Տեղասցէ ձեզ անձրեւ կանուխ եւ անագան։ Ոչ տեղեաց յերկիր զերիս ամս եւ զվեց ամիս։ Տեղասցէ ի վերայ մեղաւորաց որոգայթ՝ հուր եւ ծծումբ.եւ այլն։

Կայծակունք տեղացին. (Եւս. քր. ՟Բ։)

Տեղ ոսկի տեղայր ի փեսայութեանն արտաշեսի, տեղայր մարգարիտ ի հարսնութեանն սաթինկանն. (Խոր. ՟Բ. 48։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
1

Voix Active

Indicatif
Présent
ես տեղամ
դու տեղաս
նա տեղայ
մեք տեղամք
դուք տեղայք
նոքա տեղան
Imparfait
ես տեղայի
դու տեղայիր
նա տեղայր
մեք տեղայաք
դուք տեղայիք
նոքա տեղային
Aoriste
ես տեղացի
դու տեղացեր
նա տեղաց
մեք տեղացաք
դուք տեղացէք
նոքա տեղացին
Subjonctif
Présent
ես տեղայցեմ
դու տեղայցես
նա տեղայցէ
մեք տեղայցեմք
դուք տեղայցէք
նոքա տեղայցեն
Aoriste
ես տեղացից
դու տեղասցես
նա տեղասցէ
մեք տեղասցուք
դուք տեղասջիք
նոքա տեղասցեն
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ տեղար
դուք մի՛ տեղայք
Impératif
դու տեղա՛
դուք տեղացէ՛ք
Exhortatif (thème du passé)
դու տեղասջի՛ր
դուք տեղասջի՛ք