s.

transport, transportation, carriage;
capacity.

Other definitions containing this entry

Տարումն, ման

cf. Տարողութիւն;
յանտեղի —, carrying to absurdity.


Voir tout

s.

Կարողութիւն տանելոյ, կրելոյ, ընդունելոյ.

Տարակուսին հրեշտակք՝ անտանելի զայս բնութիւնս գիտելով՝ այնմ անտարր տարողութեանն։ Ըստ զգալի աշխարհիս կարողութեան։ Ըստ չափու ընդունողացն տարողութեան արբուցանէ բանիւ վարդապետութեան. (Նար. երգ.։ Վրդն. ել.։ Երզն. մտթ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif տարողութիւն տարողութիւնք
accusatif տարողութիւն տարողութիւնս
génitif տարողութեան տարողութեանց
locatif տարողութեան տարողութիւնս
datif տարողութեան տարողութեանց
ablatif տարողութենէ տարողութեանց
instrumental տարողութեամբ տարողութեամբք
Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Կատարողութիւն, ութեան

Voir tout