ՏԱՐԺԱՆԱԲԱՐ ՏԱՐԺԱՆԱԳՈՅՆ. cf. ՏԱԺԱՆԱԲԱՐ, ՏԱԺԱՆԱԳՈՅՆ։