vn.

to start from, to remove, to expatriate oneself.

ձ.

Բաժանիլ յիւրոցն եւ ի տար աշխարհ երթալ.

Սա յորժամ տարբաժանիւր ի հայրենեացն. (Նար. խչ.։)