s.

tenth part;
decade.

s.

Տասներորդն. տասնեակ.

Տասներորդ մասն, որ է տասներեակ։ Տասներեակս եւ հարիւրեակու Երաքտասան երեք ամսոց, եւ կէս տասներեկի. (Փիլ. լին.։ Առ որս. ՟Ժ՟Դ։ Փարպ.։)

Երկու ամք պակաս յերից տասներեկաց. (Կաղանկտ.։)