vn.

to grow warm, to be excessively hot, to be burnt, scorched;
to be in a fever.

Other definitions containing this entry

Տապիմ, եցայ

cf. Տապանամ.


Voir tout

չ.

πυρόομαι, καυματίζομαι incendor, cremor. Տապով իւիք տանջիլ. տապիլ. տապակիլ. խորովիլ. տոչորիլ. ջեռնուլ. ջերանիլ. տենդիլ. պասքիլ, տապակիլ.

Անկեալ դնէր տապացեալ ... եւ եթող զնա ջերմնն։ Ի ծագել արեւուն տապացաւ. (Մտթ. ՟Ը. 14։ ՟Ժ՟Գ. 6։)

Ո՞ գայթագղի, եւ ոչ ես տապանամ։ Տապացան մարդիկ ի տապ մեծ. (՟Բ. Կոր. ՟Ժ՟Բ. 29։ Յայտ. ՟Ժ. 6։)

Ճառագայթիւք տապանայր ծովն սառնապատ լճիւն։ Ի տօթոյ տապանայ, եւ ի ցրտոյ բրտանայ։ Թէ տապացեալ ոք կարօտեսցի զովանալոյ. (Շար.։ Մանդ. ՟Ը։ Փարպ.։)

Չէ՛ ինչ օգուտ ի քաղցր օդոյ՝ ա՛յնր, որ ջերմամբ տապանայցէ. ո եւ՛չ ի մարմնոյ ողջութենէ, որ ի մեղաց տագնապիցի. (Գէ. ես.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
1

Voix Médio-Passive

Indicatif
Présent
ես տապանամ
դու տապանաս
նա տապանայ
մեք տապանամք
դուք տապանայք
նոքա տապանան
Imparfait
ես տապանայի
դու տապանայիր
նա տապանայր
մեք տապանայաք
դուք տապանայիք
նոքա տապանային
Aoriste
ես տապացայ
դու տապացար
նա տապացաւ
մեք տապացաք
դուք տապացայք
նոքա տապացան
Subjonctif
Présent
ես տապանայցեմ
դու տապանայցես
նա տապանայցէ
մեք տապանայցեմք
դուք տապանայցէք
նոքա տապանայցեն
Aoriste
ես տապացայց
դու տապասցիս
նա տապասցի
մեք տապասցուք
դուք տապասջիք
նոքա տապասցին
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ տապանար
դուք մի՛ տապանայք
Impératif
դու տապացի՛ր
դուք տապացարո՛ւք
Exhortatif (thème du passé)
դու տապասջի՛ր
դուք տապասջի՛ք
Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Շտապանամ, ացայ

Voir tout