s.

roof, roofing, house-top.

Other definitions containing this entry

Թշնամի, մւոյ, մեաց

enemy, foe, adversary, opponent, antagonist;
աներեւոյթ or հասարակաց —, the devil, the invisible enemy of mankind, demon;
— լինել, cf. Թշնամանամ;
լինել ումեք ի — յաւիտենից, to be one's eternal enemy;
—ս յարուցանել, to raise up enemies;
—ք առն ընտանիք իւր, a man's foes shall be they of his own household;
cf. Ընտանի.


Տիտան, այ, ի

cf. Տիտանիք.


Voir tout

s.

δῶμα tectum, superior pars domus, solarium. Տեղի տափարակ կամ ճեմելիք ի վերայ տան. տամալի. երդ. երդիք. տամ, պամ,

Արասցե՛ս պսակ շուրջ զտանեօքն։ Եհան զնոսա ի տանիս։ Ելին ի տանիս աշտարակին։ Կոչեաց ի տանեացն։ Զգնայր ի վերայ տանեաց տան թագաւորին։ Քարոզեցէք ի վերայ տանեաց.եւ այլն։

Բազմեալ կայր ի վերայ բարձր տանեաց։ Թմբրեալ կիսամեռ լինէր ի վերայ տանեացն։ Զտանիս եւ զմահիճս արարին տեղի աղօթից. (Եւս. պտմ. ՟Բ. 10։ Եղիշ. ՟Ը։ Լմբ. պտրգ.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Սարոստանիք

Տիտանիք, նեաց

Voir tout