s.

song-book.

s.

գիրք տաղից կամ երգոց հոգեւորաց, եւ արտաքնոց.

Գրեցաւ տաղարանս եւ այն. (Յիշատ. ստէպ։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif տաղարան տաղարանք
accusatif տաղարան տաղարանս
génitif տաղարանի տաղարանաց
locatif տաղարանի տաղարանս
datif տաղարանի տաղարանաց
ablatif տաղարանէ տաղարանաց
instrumental տաղարանաւ տաղարանաւք