s.

song-writer, ballad maker.

adj.

Որ ասէ զտաղս. յօրինօղ կամ նուագօղ տաղից.

Սոքա (ազգատոհմք հոմերոսի) էին տաղասացք, եւ երգեցիկք, եւ քերթողք. (Մագ. քեր.։)