adj.

neighing;

fig.

concupiscible;

s.

concupiscence.

adj.

χρεμετιστικός, -κόν hinnitivus, et quod velut hinnitum edit. Ունօղ զկարողութիւն վրնջելոյ. որ ինչ հայի ի վրնջիւն. խխնջական. մատակախանձ.

Ի վեր աստ փոփոխիցի ողջախոհութեամբ ցանկականդ եւ վրնջողական. (Ածաբ. պասք. ՟Բ։)

Զծիծաղականսն, զվրնջողականսն. (Նար. ՟Խ՟Ե։)

Ի վեր ամփոփեալ զվրնջողականն մատակախազ ձիոց բանական գօտեաւն։ Են եւ այլ արուեստք յիմաստնոց գտեալ՝ թախծական, ծիծաղական, վրնջողական նշան կարդացման. (Վրդն. ել. եւ Վրդն. սղ.։)