adj.

ՎՐՆՋԱՊԱՊՉԵԱԿ կամ ՎՐՆՋԱՊԱՊՉԱԿ. Որ ի վրնջելն պապաջէ. ոյր խխնջիւնն է պապաչիւն. (մակդիր այծից եւ եղջերուաց, կամ այծեղջեր)

Զքաջավազիկն երկնաչու եւ վրնջապապչեակ զքօղն քաղեան։ Կռօնոս յայծի հեծեալ ի վրնջապապչակն քաղ սալասմբակ. (Մագ. ՟Լ՟Դ. ՟Ծ։)