s.

failing, fault;
accident.

s.

Վրիպակ, վրէպ. սխալանք. եւ Պատահումն.

Ի ձեռս եկեսցեն վրիպակութեամբ. (Պիտ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif վրիպակութիւն վրիպակութիւնք
accusatif վրիպակութիւն վրիպակութիւնս
génitif վրիպակութեան վրիպակութեանց
locatif վրիպակութեան վրիպակութիւնս
datif վրիպակութեան վրիպակութեանց
ablatif վրիպակութենէ վրիպակութեանց
instrumental վրիպակութեամբ վրիպակութեամբք