s.

lappet, skirt.

s.

Որպէս թէ մասն վտաւակի. Վերջք. քղանցք. որ լինի եւ իբրու ծածկոյթ. քօղ.

Իսկ թագաւորն սալացեալ՝ ոչինչ լսէր. զերեսսն վտաւատօք ծածկէր ... քօղզգլխովն արկեալ՝ դարձուցանէր զերեսսն. (Բուզ. ՟Դ. 15։)