ն.

ՎՍԵՄԱԳՈՐԾԵԼ կամ ՎՍԱՄԱԳՈՐԾԵԼ. Պանծալի եւ երկնային օրինակաւ գործել.

Առ ի զրաւ զնուէր խորհրդածութեան վսեմագործեալ. (Մաքս. եկեղ.։)