vn.

to be chosen by lot, destined by fortune, to inherit.

հ.

ἁποκλήρομαι sortior λαγχάνω sorte accipio, obtineo. Վիճակաւ ստանալ, ունել, ընդունել, ժառանգել. կր. բաշխիլ. բաժանիլ.

Ոչ որպէս բաժանեցելոյ աստուծոյ ընդ այլոց աստուծոց եւ հրեշտակաց՝ զմեր առաջնորդութիւն վիճակաւորեալ։ Ի բարւոյ են, եւ բարւոյ վիճակաւորեցան. (Դիոն. երկն. եւ Դիոն. ածայ.։)

Աշտանակն զաքարիա, իւղոյն բարեբաշխ բացատրութեամբ, գնդիցն վառելոց՝ ի ջահէ անտի զօրութեամբ անեկամտաբար վիճակաւորեալ. (Նար. ՟Ղ՟Գ։)