ՎԻՃԱԽՆԴԻՐ ԼԻՆԵԼ. cf. ՎԻՃԵԼ.

Միշտ բանս ի մէջ արկանէին վիճախնդիր լինել. (Ոսկ. գծ.։)