s.

upper or skin-covering of a tent;
outer-shutter.

s.

Վերին փեղկ. ծածկոյթ վերին կամ վերջին (ի խորանն մովսեսի՝ կազմեալ ի մորթոյ. ըստ յն. մորթ).

Բարձցեն զվերնափեղկս խորանին. (Թուոց. ՟Դ. 25։)