adj.

giving from Heaven, granting from on high;

s.

the great Giver.

adj. s.

Վերին կամ ի վերուստ տուօր. աստուած բարձրեալ պարգեւատու.

Խորհել եւ առնել զբարիսն առաջնորդութեամբ վերնատուողին. (Յճխ. ՟Ե։)

Հայցեմք ի վերնատուողէդ զպարգեւս կենաց անվախճանից. (Ժմ.։)

Շնորհք եւ խաղաղութիւն եղիցի ընդ ձեզ ի վերնատուողէն. (Ոսկ. ՟ա. կոր.։)