s.

upper side or part.

s.

Վերին կողմն, եւ վերնագաւառ. (յն. ըստ իմաստից).

Ընդ վերնակողմն տախտակամած նաւին բեւեռէին. (՟Գ. Մակ. ՟Դ. 8։)

Ի ժամանակի յորում վերնակողմն կողման չուեալ գնացեալ երթայր. (՟Բ. Մակ. ՟Թ. 23։)