adj.

of divine or celestial behaviour, pious, angelic, godly.

adj.

Երկնակենցաղ. ունակ վերին քաղաքավարութեան.

Կեանս երկնակրօնս վերնակենցաղս. (Նար. ՟Ծ՟Ա։)