ն.

ՎԵՐԱՆՈՒԻՐԵԼ. Նուիրել ի վեր. վերընծայել.

Ինքեամբ զմերս վերանուիրէ պաշտօն հոգեւորական. (Յհ. իմ. եկեղ.։)