ՎԵՐԱՀԱՍՈՒ ԼԻՆԵԼ. ἑπίσταμαι q.d. sto super re, scio, peritus sum. Քաջ հասու՝ մակացու՝ գիտակ լինել. ի վերայ հասանել մտօք. հասկանալ. իմանալ. տեղեկանալ. ստուգել. հասկընալ.

Քննեալ՝ եղեւ վերահասու։ Վերահասու եղաք գրելոցս առ ի քէն. (Խոր. ՟Բ. 75։ ՟Գ. 57։)

Բաւական բառնալ զխրացս կօշկաց քոց, վերահասու լինել քո անճառ տնօրէնութեանդ. (Զքր. կթ.։)

Եթէ վերահասու լինիս ճշմարտութեան. (Սանահն.։)

Որ ոք կամի վերահասու սոցին լինել։ Ոչ կարեմ մտօք վերահասու լինել. (Լմբ. պտրգ.։)

Իսկ ՎԵՐԱՀԱՍՈՒ ԱՌՆԵԼ՝ է Տեղեկացուցանել. խելամուտ առնել.

Այլ եւս վերահասու արարից զքեզ յաղագս տաղիս. (Երզն. քեր.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Վերահասու առնեմ

Վերահասութիւն, ութեան

Վերահասու լինիմ

Voir tout