s.

ἁνάκλησις revocatio եւ այլն. Վերակոչելն, իլն, ըստ ամենայն նշ։

Ամենեցուն է պատճառ եւ կեանք, եւ անկելոց ի նմանէ վերակոչումն է եւ յարութիւն. (Դիոն. ածայ.։)

Օծանելն զքարինսն աստուածայնովն մեռոնաւ՝ վերակոչմամբ խորհրդական երրորդութեան. (Յհ. իմ. եկեղ.։)

Զվերակոչումն յովհաննու (յաքսորանաց). (Վրք. ոսկ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif վերակոչումն վերակոչմունք
accusatif վերակոչումն վերակոչմունս
génitif վերակոչման վերակոչմանց
locatif վերակոչման վերակոչմունս
datif վերակոչման վերակոչմանց
ablatif վերակոչմանէ վերակոչմանց
instrumental վերակոչմամբ վերակոչմամբք