va.

to confirm, to affirm, to re-establish.

ն.

ՎԵՐԱԿՆՔԵԼ. Վերստին կնքել, հաստատել. կր. վերածնիլ յաւազանէ եւ դրոշմիլ.

Զնոյն վերակնքելով հաւատս հաստատեցին. (Ոսկիփոր.։)

Ի քրիստոս ունողացն զլոյս, եւ սրբապէս վերակնքելոց քրիստոնէիցն. (Ճ. ՟Գ.։)