չ.

ՎԵՐԱԺԱՄԱՆԵԼ. Ի վեր ի բարձունս ժաման լինել. վերամբառնալ. գտանել ստանալ զվերին ինչ.

Կերան զհրաժարեցուցանօղ պտուղն, որպէս զի յաստուածային կանխեալ վերաժամանեսցեն ի պատիւ. (Զքր. կթ.։)

Յառաքելականդ վերաժամանեալ յաստիճան։ Ի մեծ քահանայապետութեանդ վերաժամանեալ յաստիճան. (Փոտ. առ զքր. կթ.։)